Taking too long? Close loading screen.

Obowiązkowa strona internetowa dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.

ustawa o stronach dla spółek

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, od 1 stycznia 2020 roku, strona internetowa dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych jest obowiązkowa.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, postępujący proces digitalizacji, nakłada na spółki obowiązek posiadania strony internetowej. Musi być przeznaczona co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami.

Celem jest być ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych i zmniejszenie ryzyka nieinformowania o istotnych dla akcjonariuszy kwestiach. Ma także zapewniać większą stabilność i bezpieczeństwo obrotu.

Nowe regulacje spowodowały pewne wątpliwości, głównie natury prawniczej, na czym dokładnie ów obowiązek ma polegać i jak go dopełniać. Niezależnie od nich spółki akcyjne i komandytowo- akcyjne muszą bezwzględnie posiadać stronę internetową.

art. 5 § 5 k.s.h.

Zgodnie z art. 5 § 5 k.s.h. spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Co musi zawierać strona internetowa spółki?

Podstawowy zakres informacji podlegających publikacji na stronie internetowej spółki określa art. 127, zgodnie z którym na stronie powinny być umieszczone poniższe dane:

firma spółki, jej siedziba i adres

oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru ( KRS)

numer identyfikacji podatkowej (NIP)

wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego

Jak wskazuje nowy przepis, na stronie powinny się znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek. Oznacza to, że spółki na swoich stronach www powinny na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów.

Obowiązkowe jest także umieszczenie jej adresu w katalogach publikatorów. Przede wszystkim Monitorze Sądowym i Gospodarczym , chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki lub statut mogą nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób.

Co jeśli spółka ma wiele stron internetowych?

Kiedy spółka jest duża, może posiadać różne strony internetowe dla swoich działalności, usług czy linii produktowych. Dla spełnienia potrzeb ustawy, należy postanowić pod którym adresem zamieszczane będą informacje dla akcjonariuszy i ten adres ujawnić m.in. w KRS.

Dobrym rozwiązaniem może być stworzenie strony „matki” z odnośnikami do poszczególnych witryn z miejscem dla akcjonariuszy.

Konsekwencje

Ustawodawca przewidział także sankcje za naruszenie obowiązku prowadzenia strony internetowej i brak bieżącej aktualizacji.

Niezamieszczenie informacji na stronie np. o planowanym walnym zgromadzeniu lub zamieszenie niezgodnie z wymogami formalnymi (np. później niż 3 tygodnie przed terminem) może dać podstawę niepoinformowanym akcjonariuszom do wytoczenia powództwa o unieważnienie lub uchylenie podjętej podczas zgromadzenia uchwały (art. 422 § 2 pkt 4 k.s.h.)

Niedopełnienie obowiązków może skutkować karą grzywny w wysokości 5 000 zł (por. art. 595 k.s.h)

Podsumowanie

Zdecydowanie warto myśleć o stronie internetowej spółki nie jako obowiązku a potężnym narzędziu marketingowym. Oprócz wymaganego miejsca dla akcjonariuszy, warto pamiętać o wymogach Google, spójności w komunikacji i identyfikacji wizualnej (w szczególności, gdy spółka ma wiele stron internetowych dla różnych usług lub produktów) oraz cechach dobrej strony firmowej.

Jeżeli potrzebujesz strony internetowej dla spółki lub chcesz zmodernizować aktualną, napisz.

Spis treści

Baza czeka na kontakt
Startuj teraz!